1.نحوه رفتار ، ادب و پاسخگویی میزبان با شما چگونه بوده است؟

2.برخورد و تسلط سفارش گیرنده غذا را چگونه ارزیابی می کنید؟

3.نحوه پذیرایی و جوابگویی به موفع میزبانان را چگونه ارزیابی می کنید؟

4.نظافت و پاکیزگی رستوران و میزبانان را چگونه ارزیابی می کنید؟

5.زمان انتظار شما برای سروسفارشتان چگونه بوده است؟

6.کیفیت غذا را چگونه ارزیابی می کنید

7.در صورت استفاده از غذاهای سنتی اصفهان ( بریانی ) و نان سنگک کیفیت چگونه بوده است؟

9.فضای رستوران را چگونه ارزیابی می کنید؟

10.نحوه آشنایی شما با رستوران چگونه بوده است؟